راه‌اندازی مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار حوزهدانشگاه خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس در نخستین نشست خبری خود با بیان این‌کهدانشگاه جامع علمی کاربردی باید به سمت دوره‌های عالی مهارتی حرکت کند، گفت: دکترایمهارتی باید در دانشگاه جامع علمی کاربردی طراحی شود.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز باید برای ارائه مدارک آموزش‌های مهارتی ازشورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز گرفته شود
.
پورعباس درباره پذیرش دانشجو دردانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: قرار بود تا زمانی که نظام آموزش مهارتی شکل نگرفتهموضوعی مطرح نشود اما در سال قبل بخش‌هایی شتابزده عمل کردند
.

*
توقفی درپذیرش دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود ندارد


وی با تأکید بر این‌کهتوقفی در پذیرش دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود ندارد، گفت: در سال 89دانشگاه جامع علمی کاربردی همچون سال‌های گذشته پذیرش دانشجو دارد اما در سال‌هایآتی گزینش دانشجو در نظام مهارتی طراحی می‌شود
.

*
ایجاد مکانیسم مستقلپذیرش دانشجو در نظام آموزش مهارتی


سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی بااشاره به ایجاد مکانیسم مستقل پذیرش دانشجو در نظام آموزش مهارتی، افزود: ادامهپذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی با روش جدید خواهد بود. این نحوه آموزشپذیرش‌های ویژه خود را دارد. دفترچه و ظرفیت‌های خاص دارد
.

وی گفت: درپذیرش دانشجو در حال حاضر در تعامل با وزارت علوم حرکت می‌کنیم اما زمانی کهروش‌های جدیدی تصویب شد روش‌های جدید جایگزین می‌شود اما توقف پذیرش دانشجو به هیچوجه صورت نمی‌پذیرد
.

*
ممکن است وزارتخانه آموزش‌های مهارتی ایجاد شود


پورعباس با تأکید بر این‌که ممکن است وزارتخانه آموزش‌های مهارتی ایجادشود، گفت: ممکن است وزارتخانه آموزش‌های مهارتی ایجاد شود در این صورت وزارت آموزشو پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری کوچکتر می‌شوند
.

*
ایجاد مقاطعکارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه جامع


وی گفت: در برخی از رشته‌هایدانشگاه جامع، مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد خواهیم داشت
.

وی گفت: بخشی از ظرفیت کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهآموزشگاه‌ها داده می‌شود و در عوض مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به مقاطع دانشگاهجامع اضافه می‌شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید